Sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Naast het leren besteden wij veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het werken in en met een groep vergt van kinderen nu eenmaal specifieke vaardigheden.

LEEFstijl

Onze methode

Op onze school werken wij hieraan met de methode Leefstijl. Deze methode wordt in alle groepen gehanteerd. Leefstijl biedt de kinderen handvatten om op een goede manier met zichzelf en anderen om te gaan. Met elkaar werken we aan een goede sfeer in de school en in de groep. Dat doen we door heldere afspraken met elkaar te maken over hoe we op De Toonladder met elkaar om willen gaan. Deze afspraken gelden voor iedereen. Hierdoor kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen in een veilige omgeving.

6 thema's

Leefstijl werkt met 6 thema’s die jaarlijks terugkeren. Ieder thema wordt vormgegeven aan de hand van kringgesprekken, verhalen, spellen en creatieve (groeps)activiteiten. Bij alle activiteiten staat de groep centraal.

Dit zijn de 6 Leefstijl-thema’s:

  • De groep? dat zijn wij. Hoe gaan wij als groep met elkaar om? Welke afspraken helpen ons daarbij?
  • Praten en luisteren. Hoe maken we contact met elkaar? Hoe laten we zien dat we oprechte belangstelling hebben in elkaar?
  • Ken je dat gevoel? Ben ik mij bewust van mijn eigen gevoelens? Hoe leg ik mijn gevoel uit aan de anderen? Hoe ga ik om met emoties van mijzelf en van anderen?
  • Ik vertrouw op mij! Ken ik mijzelf goed genoeg? Heb ik genoeg zelfvertrouwen in wat ik kan? Hoe kunnen we gebruik maken van elkaars kwaliteiten?
  • Iedereen is anders, allemaal gelijk. Waarin verschillen we van elkaar? Hoe ga ik om met die verschillen? Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar respecteren in het anders zijn?
  • Lekker gezond. Hoe zorgen we in de groep voor een gezond leefklimaat? Waar let ik op bij mijn persoonlijke hygiëne? Beweeg ik wel genoeg? Wat is gezond en toch lekker?

leefstijl en pesten

Door de intensieve inzet van Leefstijl werken wij impliciet ook aan het voorkomen van pestgedrag. Door duidelijke afspraken te hanteren in het omgaan met elkaar en het werken aan een positieve groepssfeer wordt de kans op pestgedrag voor een groot deel verminderd. In het thema “Iedereen is anders, allemaal gelijk” wordt hier nog eens expliciet aandacht aan besteed: Wat verstaan wij onder pesten en hoe voorkomen we dat met elkaar?

Mocht er toch sprake zijn van pestgedrag, dan pakken wij dit natuurlijk aan. We gaan in gesprek met daders en slachtoffers. Ook de ouders worden hierbij betrokken. Met elkaar zorgen we ervoor dat het zowel voor slachtoffer als dader weer een prettige schoolomgeving wordt. Waar nodig zullen we ook hulp van buitenaf raadplegen, adviseren of inschakelen.